Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH.0971567316 MR . HÙNG.0989433881
HON GAI TIDE TABLE
06.00 – 4.3M
18:43   0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06 :15- 4.6M
18.37 – 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
05 :22- 4.0M
18. 47  -0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 04H00 THANG A GROVE ISLAND 7,89 199.99 41,838 F0 – CL4 HL.NM.CL H5  – TA –  X3
2 05H00 06H00 DONG LONG PHU 11 7,4 113,98 5,448 F0 – B12 P,NM TR      –     H2
3 06H00 HANH TUAT PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12 – F0 P.HL H2      –     H5
4 05H00 06H00 DANG IVS TEMBE 6,0 179,93 23,224 F0 – HL3.7 TR     –      H5
5 07H00 08H00 HIEU B TRUNG OCEAN STAR 7 3,4 96,5 2,996 F0 – HP4 H3     –     TR
6 04H00 THANH B MG FIR 9,5 199,99 41,804 CL4 – F0 HL.NM.CL X1 – TA – H5
7 02H00 04H00 SON BLUE WAVE 12,0 229.00 47,984 HM2.6 – F0 H5  – TA – H5
8 07H00 11H00 THAO TÙNG D NHA BE 06 6,6 107,48 4,158 F0 – B12 P H3     –     H2
9 07H00 09H00 MƯỜI HA C DIAMOND STAR 1 9,77 154,35 14781 F0 – HP3 H3     –     TR
10 07H00 TUNG D TRUONG THANH  88 7,0 91.94 3570 XMTL – F0 CL H2     –     TR
11 07H30 CUU VINH HIEN 69 3,2 79,8 2,616 HG  – XMTL H2
12 21H00 23H00 LINH HONG LONG HAI SHENG 6,0 189,99 32,987 F0   –   HN H5   TA  –  H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONGBO 6 AYMAR GLACTIC DUBAI SUN NORD CRUX REBEKAH