Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR KHIÊN X1 : 0918942878
 HON GAI TIDE TABLE
03:15 – 3.7M
15:23 – 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:05 – 3.5M
16:16  – 0.2 M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00- 4.2M
15:27 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 SƠN ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.30 47,842 CKHG – F0 CL . NM6 H2                H3
2 08H00 09H00 NAM ANH VICTORIA MAY 7.2 189.90 34,242 F0 – HL3.6 H5
3 11H30 13H00 TIỄN VĂN TANGGUH 4.7 111.58 4,972 F0 – XMTLMT NM6 . CL6 H3                H2
4 19H30 20H00 TÙNG A THẮNG B REBEKAH 12.0 228.99 43,268 HM2.6 – F0 H5
5 22H00 TÙNG A THẮNG B REBEKAH 12.0 228.99 43,268 F0 – HN1.8 NM8             TL     X1
6 11H30 12H00 TUNG D TRUNG VINH HIEN 69 3.2 79.8 2,616 F0 – HG H3                 H2
7 17H30 TIỄN TUNG D LEO ASPHALT II 4.8 102.51 4,275 CL1 – F0 H8.HG H8       TA      H5
8 22H30 HƯNG THUẬN TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL6 – HP4 NM6 . HL8 . CL6 X1                H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN CALVUS