Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD.TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI.0987903066 VŨ ĐÌNH MINH .0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21 :24- 3.1M
09:54-   0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
22:06- 3.1M
09:32 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:06 – 3.1M
09. 32  -1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 THẾ QUANG ANH GM 5.80 91.94 2,971 PVOIL  –   F0 HG X2    –          H1
2 06H00 ĐƯC TRUNG TIÊN THANH 68 3,8 74,36 1,861 CL1  –    HG X1      –          H2
3 11H30 BÌNH HONO SMILE 9.16 119.9 9,943 CL2  –  F0 CL6.NM6 X2               –  H1
4 14H00 THUẬN HAPPRINESS FRONTIER 6,73 169. 17,019 CL4  –   F0 CL6.NM6 X2                  H8
5 19H00 19H30 THĂNG B NEPTUNE STAR 9,73 159.94 15,073 HL3,1  –   F0 H1
6 13H00 14H30 TUNG D TRUNG LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM2.5 – F0 H8 H8
7 22H00 23H00 TUNG A ZHI ZI FENG 6.0 189,99 32.962 F0   –   HL H5
8 22H00 23H00 KHOAI PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25.413 HL   –    F0 H5
9 16H00 17H00 THANH B HA B TM HAI HA 568 10.0 175.9 25.400 F0    –   HM1.5 H2      H6     H2
10 17H15 HA A BRILLIANT EAGLE 10,5 199,91 40.296 CL3   –    F0 NM6.HL8.CL X2          –    H2
11 10H00 KIEN A THANH BINH 68 7.8 99,38 3.329 HG    –   F0 H1
12 16H00 18H30 CHAU HL KOSPO 12.3 273 79.762 HM2.4   – F0 H2   -H6
13 11H30 CUU MINH KHANH 888 3.6 106 4.205 HG  –   F0 H2    –     H1
14 16H00 17H30 HIEU A ORIENT CAVALIER 12,50 255.285 63.993 HM2.5  –  F0 H2   -H6  H2
15 19H30 CHAU BERGE MAWSON 14.78 291.98 92.732 F0   –   HM2.5 CL6           H6    H1
16 16H00 17H00 THAO KIEN A LONG PHU 20 7.5 112 5,379 HL1.2 – B12 P.NM6 H2     –       X2
17 23H30 ĐÔNG KIÊN A VINASHIP GOLD 8.5 136.4 8,261 HG7.4 – F0 H2    H6     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M STELIOS Y