Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 06 Năm 2023

HIẾU A

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIEN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.9M
07:45 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 4.2M
07:28 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:24 – 4.5M
07:26 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 KIÊNA KIÊNB QUANG MINH 9 6.3 90.74 2,551 HG – F0 H2     –     H1
2 01H00 02H00 THẾ LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HL1.4 H1
3 08H00 10H30 TÙNGA CLIPPER IRIS 6.0 199.9 36,353 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
4 18H30 TRƯỜNG B KSL CHAOYANG 10.2 179.9 25,079 F0 – HP4         TA – H1
5 05H00 C HERMES 3.4 111.5 4,160 CL1 – F0 H8.HG H8     –     H1
6 08H00 10H00 HIẾUA CEYLON PRINCESS 6.9 199,81 36,432 F0 – HN1.3 H2 – TA.TR-X1
7 13H30 17H00 TRƯỜNG B PIAVIA 14.05 229 50,697 F0 – HM2.6 CL6 H1 – TA
8 10H30 THẮNGB HIẾUB VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 HG – F0 H1     –     H2
9 13H30 15H00 THẮNGA AULAC VANGUARD 5.5 190 31,541 F0 – CT1TL TP03.TP08 H1 – TA – X1
10 13H30 CANCEL THẠO KIÊNA NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HM1.2 – B125000 P H1 – TA.H1
11 18H00 THẠO KIÊNA LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HL1.4 – B125000 P            H1 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IMKE SELMER CEYLON PRINCESS OCEAN DESTINY CAPE SEAGULL SANTA VALENTINA