Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
06:54 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 4.3M
06:21 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:29 – 4.7M
06:27 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 SON HAB LUCK FORTUNE 7.0 224.94 39,727 F0 – HP1 H5
2 05H00 07H00 QUYEN T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.6 H5
3 16H00 BÌNH KIÊNA YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 NM6.HG H1
4 17H00 20H00 HIỆU KIÊNB EMERALD SAKURA 4.6 104.9 5,315 F0 – ĐTHL CL6.CL8 H1     –     X2
5 18H00 A FALCON EXPRESS 7.53 210 43,714 CL5 – F0 CL6.NM6.Cluc X2     –     H1
6 17H00 18H30 THANHB TAI STAMINA 9.88 199.95 36,267 HL2 – CL7 CL6.CL8.NM6 H1     –     X2
7 20H00 21H00 KHOÁI NORDORINOCO 7.08 189.99 23,974 HP2 – F0 H2    TA   H2
8 20H00 ĐÔNG HIẾUB PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X2    TA    H2
9 20H00 20H30 ANH B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.5 – B12 P.Cluc H2     –     X2
10 20H30 THE TRUNG VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – HG CL6 H5
11 21H00 THANG A PRIMROSE 6969 9.5 199.98 39,560 CL6 – F0 CLUC.CL8.NM6 X2   TA    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IMKE SELMER OCEAN DESTINY CAPE SEAGULL SANTA VALENTINA