Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ.0398883444 MR .HÙNG-X3.0986674347
HON GAI TIDE TABLE
02.12 – 2.9M
14:14   1,0M
CAM PHA TIDE TABLE
02 :23- 3.4M
13.52 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
02 :16- 2.7M
15 00  -0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 TÙNG A THẮNG B EXPLORERASIA 7,0 229.00 43,968 CL7 – F0 NM6.HL.CL.HT X3      –      H5
2 19H00 TRƯỜNG REBEKAH 14,1 228,99 43,268 F0 – HM2.6 NM6           H3   H3
3 21H3007-01 00H00 KHOÁI CUI PING FENG 12,5 225 40913 F0 – HL3.3 TR – TA –  TR
4 09H00 10H00 TÙNG D TRUNG VICTORY 01 3,5 75,22 1496 F0 – CLUC H5    –     TR
5 23H00 HÀ A THUẬN ROSE 6,5 225 39,737 CL5 – F0 HL,NM6.CL.HT X3    –       H5
6 01H00 HƯNG THUẬN JEN LR 13,50 229 43,820 F0 –  HL2        TA –  TR
7 09H00 10H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6,6 228,38 44.452 HM1.6 – CL6MF HL8.CL6.NM6 H5      –     X3
8 20H00 22H00 ĐỨC TRUNG QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H5            H2
9 16H30 17H30 TRƯỜNG CEYLON PRINCESS 8.5 199.81 36,432 HM2.5 – F0 H3 — H3
10 11H30 THAO VĂN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H2
11 16H30 17H00 HIẾU B TRUONG THANH 88 3.2 91.94 3,570 F0 – HG1 H3             H2
12 20H00 21H00 HIỆU VĂN NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P H5             TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN CALVUS SASEBO GREEN