Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:16 – 3.7M
18:25 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
05:15 – 3.9M
18:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.2M
17:34 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 09H00 LINH AFRICAN HORNBILL 11.7 199.98 34,795 HP3 – F0 H2
2 23H0007/01 00H00 THANH B KM HAKATA 12.6 234.9 50,626 HM2.6 – F0 H5
3 02H00 THANH B KM HAKATA 12.6 234.9 50,626 F0 – HN1.7        TL – X2
4 23H0007/01 00H30 THANG A HANH MINOAN GRACE 5.3 189.99 33,044 F0 – CTAU2 TP02.ST01 H5 – H6 – X3
5 12H30 16H30 QUYEN HN LUXURY 9.8 154.38 14,762 HL3.1 – F0 H2     –     H5
6 12H30 13H00 KHOAI SUN GOLD 11.3 185.74 26,060 HL1.1 – F0 H2
7 09H30 11H00 HÀ A DE XIN XING LONG 10.7 189.96 33,042 HN2.4 – HN1.5 X1 – TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FENG SHOU HAI KM HAKATA