Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
05:25 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.7M
05:31 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 THẠO ĐỨC WAN FU 3.6 73.6 1,404 HM1.1 – CLUC  H2     H6     H2
2 11H00 MƯỜI KIÊN BLUE OCEAN 01 5.1 96.72 3,437 PVOIL – F0 NM6  TR                H2
3 05H30 07H00 THANH B THANH A XIN CHUN XIAO 6.0 189.99 29,304 F0 – FN3 NM8  H2  H6  T2  X5
4 08H00 09H00 LINH HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.4 – B12 P.CLUC  TL                TR
5 08H00 10H00 TUẤT TÙNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.5 – B125000DWT P  TL                TR
6 03H00 PHÁI HIẾU GLOBAL DREAM 9.4 153.78 20,395 CL3 – F0 NM6.CL6  X2     H6      H2
7 14H00 15H30 HUNG KHOAI XI LONG 18 13.1 229 43,717 HN1.8 – F0 NM8  X5     T2       TL
8 14H00 16H00 TRUONG SON XING HONG 13.2 225 41,073 HN1.6 – F0 NM8  X5     T2       TL
9 09H00 QUYỀN THẾ THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 HG – F0  TL               H6
10 11H00 12H00 THẮNGA STRAITS BAY 10.8 189.9 30,818 HL1.1 – F0  H2
11 21H00 22H30 TRƯỜNG LINH BON VOYAGE 6.8 225 37,550  SD – HN1.6 NM8  X2     T2    X2
12 21H00 23H00 THANH B DANG GEAT WISDOM 5.7 185.74 26,010 SD – FN4 NM8  X2     T2    X2
13 21H00 23H30 HUNG THANG B JOSCO SUZHOU 6.0 187.5 27,162 SD – FN5 NM8  X2     T2    X2
14 19H30 20H30 HANH TUNG D ORIENT KING 5.7 119.93 9,943 HM2.1 – CL7 HG.H8  TR             H8
15 17H00 18H30 THẮNG A SEA WISDOM 8.5 189.94 29,964 HN2.2 – HN1.5  X5     T2    X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 HÀ A BON VOYAGE 6.8 225 37,550 F0 – SD  X3 H1 TA
2 09H00 HÀ A JOSCO SUZHOU 6.0 187.52 27,162 F0 – SD              TA H1 X3
3 08H00 09H30 ĐÔNG ORIENT KING 5.7 119.93 9,943 F0 – HM2.1  X3 H1 TA H1 X3
4 07H00 HÀ A GEAT WISDOM 5.7 185.74 26,010 F0 – SD              TA