Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2NDWATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:01 – 3.7M
03:33 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.9M
03:22 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THANHB THANHA LUCKY ANGEL 9.7 199.90 40,157 CL5 – F0 NM6.CL.HL8  X5     –     H2
2 05H00 07H00 CỬU ALPHA 7.0 105.67 4,355 HM1.5 – CL5 HG  H2     –     X2
3 07H00 HẠNH TÙNGD PHC MARITIME 4.0 100.64 6,181 HG7.1 – CL1 HG  TR     –     X2
4 06H00 THẠO ĐỨC LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  TR     –     H2
5 05H00 05H30 TÙNGA THẮNGB DATO FORTUNE 9.5 185.7 26,966 HL3.5 – F0  H2
6 10H00 10H30 PHÁI KHOÁI PROVIDANA 9.56 212.5 39,258 HP1 – F0  H2
7 12H30 14H00 BÌNH THẾ BLUE OCEAN 01 6.2 96.72 3,437 HM1.3 – PVOIL NM6  H6     –      H2
8 11H00 13H00 HUNG SON MANDARIN GLORY 12.9 189.99 32,957 HN1.3 – F0 X2  –  T2.H6 – TR
9 15H00 16H30 TRUONG HIẾU GUAN LAN HU 13.2 224.95 39,126 HN1.7 – F0 NM8 X2  T2  H6   H2
10 19H00 THANG A LINH SPAR VEGA 6.5 189.99 32,839 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6  X2      H6    H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 HIỆU WAN FU 3.8 73.60 1,404 F0 – HM1.1 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 14H00 16H00 ĐÔNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.5 X3 – H1.TA.H1 – X3
3 14H00 15H30 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.4 X3 – H1.TA.H1 – X3