Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH : TO MINH THANG – 0976264689 3RD WATCH : DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DANG LINH : 0936420886 PHAM HUNG CUONG : 0918943893 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1516– 3.7M
0222  – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1600 –  4.0M
0222  –  0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 THANG A SON NORD COPPER 8.3 199.98 34,316 CL7 – F0 NM6.HL8.CL6  X2                  TR
2 14H00 15H00 KHOAI MUOI GOLDEN EAGLE 3.8 171.59 19,882 PVT AROMAMT – CT1 TP02.TP03.HA35  X5
3 05H00 06H00 THAO KIEN LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM2.3 – B12 P  TR                  H2
4 21H30 22H30 TRUONG HIẾU CHINA EXPRESS 8.95 215.4 57,934 HM2.5 – CL6 HL8.NM6.CL6  TL                  X5
5 19H30 20H00 HUNG GOLDEN BRIDGE 7.0 176.82 19,717 HL3.1TL – F0  H2
6 21H30 22H30 QUYEN TUNG D TRUONG MINH OCEAN 8.5 136.4 8,196 HL3.7 – F0  TL
7 21H30 22H00 KHUNG GRAND CENTURY 7.4 97.77 5,394 HL1.3 – F0  TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HA A PERSEAS 6.5 225.00 41,104 F0 – SD             TA
2 05H00 HA A CHINA EXPRESS 8.95 215.40 57,934 F0 – HM2.5             TA.H1  X3
3 16H30 17H30 HIỆU BLUE OCEAN 01 6.2 96.72 3,437 F0 – HM1.3 X3 H1.TA.H1 X3