Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.6M
01:30 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 4.0M
01:33- 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 KHOÁI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 HL1.5 – F0  TR
2 11H30 12H30 CHÂU THẮNGB THANH THANH DAT 89 4.5 199.91 40,245 CTAU2 – SN TP03H.AU35.H.AU18  X2
3 11H30 13H00 THANHB KHOÁI BULK POLAND 13.5 228.99 43,025 HN1.4 – F0  X5 – T2 – TL
4 21H15 22H00 PHÁI HIẾU GOLBAL DREAM 5.5 153.78 20,395 HM2.2 – CL3 NM6.CL6  H2     –      X2
5 06H00 07H00 ĐĂNG RUN FU 8 9.5 170.00 17,433 HL3.6 – F0  H2
6 06H00 07H00 TÙNGA LINH DATO FORTUNE 10.40 185.70 26,966 HM2.1 – HL3.5  H2
7 14H00 HƯNG B XING HONG 9.5 225 41,073 HN2.3 – HN1.6         T2 – X5
8 11H30 13H00 HƯNG B GUAN LAN HU 12.5 224.95 39,126 HN2.11 – HN1.7  X5 – T2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H003/9 00H30 A HONG XIANG 6.8 225.00 38,364 F0 – SD X3 – H1.TA
2 01H00 A GOLBAL DREAM 5.5 153.78 20,395 F0 – HM2.2               TA.H1 – X3
3 03H00 04H00 HIỆU LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HM2.3 X3 – H1.TA.H1 – X3
4 18H30 20H00 A WEI QIN 6.0 224.94 37,695 F0 – SD X3 – H1.TA
5 03H00 07H00 ĐÔNG ALPHA 7.0 105.67 4,355 F0 – HM1.5 X3 – H1.TA.H1 – X3