Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG CA 2 : PHẠM CƯỜNG THÁI CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG
SĐT : 0918636186 SĐT : 0904135306 SĐT : 0918943893
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
PHẠM CÔNG CỬU VŨ ĐÌNH MINH – X2
SĐT: 0947376859 SĐT : 0949868128
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 23H30(5) 01H00 KHOAI THANG B DONG BAC 22-05 4.2 146.88 12,137 F0 – NOSCO(DOCK) HP01.TP02 TR – TA – X2
2 03H00 05H00 TUNG A WINDSOR ADVENTURE 11.11 189.99 31,247 HN1.2 – F0 X3 T2.TA H2
3 06H00 LINH THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2          H2
4 05H00 06H00 HA C BINH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 TL   –      H2
5 07H30 CUONG C NAM NASAKA 7.0 228.99 43,227 CL4 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X3    –     TA
6 13H00 HIỆU TUAT FALK VAG 3.2 53.00 298 FO – CLUC        TL   H2
7 08H00 ANH KHUNG DA PIN YI HAO 9.5 159.9 14,912 XMTL – F0 CL6.GD68 H2    –     TA
8 17H00 19H00 HA B BAO ANH 6.0 154.35 14783 FO – HL3.1 H2 – TR – H2
9 10H00 THUAN BINH VINASHIP GOLD 4.6 136 8,216 HG7.1 – XMTL GD68.CL6 H2
10 23H30(5) 03H00 MUOI PULAU GALEN 5.1 127.67 9,967 F0 – CL1 HG.GD68 TR – TA – X3
11 23H30(5) 00H00 THANG A ETERNAL LUCK 11.72 185.74 26,071 HM2.6 – F0 TR        TR
12 03H00 05H30 TRUONG MONICA D 12.0 189.99 29,885 FN5 – F0 NM8 X3 T2.TA H2
 13 11H00 TUAT HIỆU LONG TAN 03 3,M7 91.94 2.990 HG  –   F0 H2    TL
14 13H00 14H00 HIẾU THUAN NAVI SUNNY 5.6 132.00 11481 FO – HL1.15 TR         TL
15 13H00 15H00 TUNG A A THOS 6.3 182.87 24368 FO – HL1.1 TR         TL
16 12H30 14H00 THANG A AMBER BEVERLY 8.5 190.00 32521 HN2.7 – HN2.6 X2 – T2 – X2
17 17H00 17H30 SON THUAN NAVI SUNNY 5.6 132.00 11481 HL1.15 – FO H2 – TR – H2
18 17H00 BINH SHENG LI 3.0 54.3 495 CLUC – CL1 TL   –      X2
19 17H00 19H00 THAO HAO FENG 4.6 73.3 1,416 F0 – CLUC H2 – TR – H2