Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
11:17 – 3.3M
23:47 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
11:15 – 3.6M
23:24 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
12:01 – 4.0M
23:49 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 07H00 TÙNGA SALLY 7.9 210 52,938 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6 TL     –     H2
2 04H30 08H00 ĐĂNG INLACO ACCORD 5.2 153.5 14,397 F0 – HG7.3 TL     –     H2
3 04H30 05H30 TÙNGD THẾ V GLOBAL 4.7 79.9 2,033 F0 – CL1 TL     –     H2
4 06H30 08H00 CHÂU SILVER STAR 12.85 188.99 31,279 HN1.3 – F0 X1 – TR – X1
5 08H00 09H00 HIẾU A GOLDEN BRIDGE 3.9 176.82 19,717 CTAU 1HL – F0 ST01. DT X3 – H6
6 08H00 10H00 THẮNGB GOLDEN LEAF 3.8 174 17,150 SN – CTAU 1HL ST1.HC43.DT X3
7 13H00 HIẾU A ROYAL 18 3.5 90.98 2,999 F0 – HG         H6 – H2
8 19H00 THANHB ALKIMOS 7.8 229.13 51,984 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3     –    TL
9 22H00 BÌNH TIỄN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 X3     –    H6
10 03H00 THAO HAI AU SKY 3.0 91,94 2.995 CL1 – F0 HG X1     –      H2
11 16H30 17H30 ĐÔNG HIẾU B VIEN DONG 09 4.6 102.79 4,089 F0 – HG1 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG MBS BRATAN