Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊNB: 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 2.7M
13:24 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.9M
12:41 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.3M
12:35 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H30 14H30 HƯNG MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 F0 – CL6 CL.NM6.HL8 H5        X2
2 20H304/2 02H30 KHOÁI SIROCCO 7.5 229 43,974 HN1.8 – HN1.5 X3 –       TL
3 20H304/2 03H00 LINH XIN HAI TONG 31 12.0 189.99 32,987 HN1.3 – HN1.8 X3 – TL – X3
4 23H004/2 00H00 THẠO HAVEN 4.2 129.5 8,601 C.TAU1 – SN TP02.TP03 X1
5 23H004/2 01H00 TÙNGA FJ BIANCA 13.7 229 43,237 F0 –     HL2 H5 – TA – H3
6 13H30 TRƯỜNG THUẬN HAO HUNG 666 9.2 195 36,801 CL6 –     F0 CL6.NM6.HL8 X2 –       H3
7 09H30 10H30 HƯNG ANH AC SINGAPORE 7.3 228.93 48,191 F0      – CL5 CL6.HL8.ST1 H3  –       X2
8 15H00 TÙNGD TRUNG QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3     –     H5
9 13H30 14H30 NAM THẮNGB LUCKY HONG 6.9 179 32,552 F0       – CL7 CL6.HL8 H5     –     X2
10 05H00 THANHB HSL VEGAS 7.7 228.9 44,140 CL7        – F0 CL6.HL8.ST1 X1     –     H5
11 09H30 10H00 ĐĂNG DORIC SHOGUN 6.5 199.98 35,823 HL3.3 –    F0 H3
12 06H00 KHOÁI STAR PISCES 9.2 198 34,255 HN2.2 – HN1.3         TL – X3
13 06H00 BÌNH DONG HUA 9 4.5 135.1 7,175 CL5         – F0 HG.NM6 X1     –     H5
14 22H00 22H30 HÀ C TÙNG D NHA BE 09 6,6 105,97 4,250 HL1.4     –   B12 P H5           H2
15 13H30 14H30 KIÊNA HAI DANG 68 3.0 94,88 2,859 F0   –   HG H5             H2
16 17H00 ĐỨC DONG NAM 23088 2,8 52,3 492 CL1    –   CLUC H2
17 19H00 20H00 CỬU ĐÔNG PACIFIC HOPE 5.4 169.37 17,009 F0 – HL3.7 H3
18 21H30 23H00 HIẾU A XIN HAI TONG 31 13.1 189.99 32,987 HN1.8 – F0 X3       TL     X3
19 22H00 23H00 THẮNG B DARYA MAJU 6.5 146 10,800 HM1.1 – XMTL MF HG . NM6 H5      TA       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPA YIANNIS STAR PISCES SIROCCO C.ODENDORFF KWK LEGACY XIN HAI TONG 31