Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : DAO VIET HOANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.7M
23:20 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 4.0M
22:55 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 4.2M
23:18 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 TÙNG D HIẾU B BLUE OCEAN 02 4.5 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X2     –     H1
2 07H00 09H30 TRƯỜNG GOOBY 6.5 189.99 32,311 F0 – HL3.1 H1 – H6 – H1
3 07H00 KIÊN THẾ PTS HAI PHONG 02 4.5 99.90 3,166 B12 – F0 P X1     –     H1
4 07H00 09H30 BÌNH TIỄN YOSHIN 5.2 135.00 7,521 F0 – HG7.3 HG.CL8 H1 – H6
5 13H00 BÌNH TIỄN YOSHIN 5.2 135.00 7,521 HG7.3 – XMTL HG.CL8                        H2
6 12H00 13H00 QUYỀN NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 F0 – B12 P TL     –     X1
7 13H30 THẮNG A YOZAN 7.6 209.99 49,551 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6          H6 – X1
8 07H00 08H30 HIẾU A PAC SHAULA 10.9 180.00 21,317 F0 – HL1.1 H1 – H6 – H1
9 11H00 THẮNG A PRINCESS LILY 11.5 199.96 41,741 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1 – H6
10 18H00 19H30 NAM ĐỨC HUA LI 9.3 185.74 26,041 F0 – FN4 NM8 TL – H6 – TR – X1
11 12H00 THANH B TRUONG LONG 01 10.1 228.38 44,452 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X1                 TL
12 18H00 21H00 LINH TÙNG D DARYA JAYA 6.5 194.84 36272 F0 – HL3.1 TL      TL
13 23H00 LINH COREFORTUNE OL 6.5 199.90 34812 F0 – HP4              TL       TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8