Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
12:09 – 3.7M
00:00 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 4.0M
23:59 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 4.2M
00:00 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 10H30 BÌNH HIẾU B HAI DANG 68 5.8 94.88 2,859 F0 – CL1 HG H1    –      X1
2 05H30 MƯỜI UNIVERSE KAISA 6.0 161.21 16,954 F0 – HL3.6         H6 – H1
3 03H30 07H00 KHOÁI BBG FOREVER 7.0 199.99 36,367 F0 – HP3 H1 – H6 – H1
4 12H00 13H30 NAM YU XIAO 3 10.3 225.00 39455 HN2.10 – HN1.6 X2       TR        X2
5 00H00 TÙNG D THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HG         TL – TL
6 03H30 07H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.3 H1
7 11H00 HIỆU THẾ NHA BE 10 5.0 108.00 4,760 B12 – HL1.5 P X1    –     H1
8 10H00SH 12H00 PHÁI HẠNH PETROLIMEX 20 8.8 146.00 11,662 F0 – B12 P.CLUC H1    –     X1
9 06H00 07H00 HÀ B QUANG VINH 188 4.5 144.91 10,923 SN – FO ST1.HC44.CL15 X2      H6
10 06H00 10H30 THẮNG B GOBY 4.9 145.53 11,623 CTAU2 – SN ST1.HC44 X2
11 10H00 11H30 KHỨNG NEPTUNE STAR 9.8 159.94 15,073 HL3.4 – F0 H1
12 03H30 04H00 MƯỜI PHUONG DONG 06 9.3 157.50 13,706 HL3.6 – F0 H1 – H6
13 10H00 10H30 HÀ C THAI HA 8888 3.2 105.17 2,620 F0 – HG H1           H2
14 15H30 HÀ B LONG TAN 03 3.5 100.70 2999 FO – HG        H6 – H1
15 19H30 20H00 CỬU NHA BE 10 5.0 108 4,760 HL1.5 – F0 TL      –    H6
16 CANCEL 22H00 HẠNH THẾ AEGIS ELITE 4.2 104.84 3,844 CL7 – F0 HG X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HUA LI YU XIAO 3