Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.4M
07:53 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.8M
07:32 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:02 – 4.1M
07:10 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.3 H2 – TA – H2
2 14H30 THANH B THUẬN SUMATERA EXPRESS 8.6 215.40 54,588 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6         TR   X3
3 10H00 12H00 THANH B PRINCESS KATHERINE 13.1 225.00 39,964 F0 – HM2.4 TR
4 17H00 18H00 HÀ A PRINCESS KATHERINE 13.1 225.00 39,964 HM2.4 – HL3.3 H1    H1
5 02H00 HÀ B HẠNH HAO HUNG 01 8.4 153.26 18,203 F0 – HL1.2         TA – H2
6 13H30 TÙNG A SƠN TRUONG LONG 01 9.8 228.38 44,452 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1   TR
7 19H30 20H30 HÀ B ANBIEN BAY 4.4 171.99 17,515 CTAU – F0 TP2.STEAM 01 X1
8 10H00 11H00 THAO THẾ HAI NAM 66 4.8 79.80 1,599 F0 – PVOIL HG TR            X1
9 10H00 11H00 THUẬN HAO HUNG 01 8.4 153.26 18,203 HL1.2 – F0 TR
10 13H00 TRƯỜNG KHOÁI PETROLIMEX 09 8.5 175.90 25,400  B12 – HM1.4 CLUC.P X1           TR
11 10H00 13H00 QUYỀN NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 HL1.4 – B12 P TR            X1
12 21H30 HÀ A PETROLIMEX 09 8.5 175.90 25,400 HM1.4 – F0          H1   H1
13 16H30 HIỆU NHA BE 11 6.6 109.60 4,552  B12 – F0 P X3            H1
14 22H00 TÙNG D KIÊN HAI NAM 19 2.8 94.25 2,734 F0 – HG         TA    H2
15 17H00 TÙNG A SƠN LONG QUAN 12.7 235.00 52,709 HM2.6 – F0         TR
16 18H00 TÙNG A SƠN LONG QUAN 12.7 235.00 52,709 F0 – HN1.7 HL TKV          TL   X3
17 20H00 KIÊN TÙNG D HB GLORY 6.6 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H2    TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LONG QUAN