Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
20:12 – 3.3M
08:27 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
20:16 – 3.7M
08:08 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 4.0M
07:48 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H004-6 00H00 THẮNG A MYRTO 13.9 228.99 43,012 F0 – HM2.3 TR – TA – TR
2 05H00 06H30 ĐÔNG SALINA 8.5 127.68 7,321 F0 – CL2 H8.NM6 H2     –     H8
3 02H00 HẠNH THẠO TANGKAS 8.2 122 5,979 XMTL – F0 H8.NM6 H8  –  TA – TR
4 08H00 TUẤT THẠO NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P X3     –      H2
5 05H30 08H00 KHỨNG QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.5 – B12 P.CLUC H2     –      X3
6 15H30 16H30 HƯNG AFRICAN FALCON 3.9 178.43 17,944 SN -NEO.NSCO TP2.ST1.H35 X3
7 19H30 HƯNG SAGA VIKING 4.5 199.2 29,867 CTAU2   – SN TP2.ST1.H19                X3
8 07H00 TÙNG D THẾ HAI NAM 66 3.2 79.8 1,599 PVOIL – F0 HG X3     –      H2
09 12H30 THẠO THẾ PHU DAT 15 5.0 79.9 1,863 F0 – PVOIL NM6         H1  – X3
10 10H30 11H00 LINH VANGENERAL 7,0 189,99 33,326 HL3,1 – HL3.1 H1
11 18H00 HA A DARYA JAYA 12,35 199,9 36,272 HP3  –   F0              H2
12 15H30 18H00 THANH B PILION 12.0 189,99 32,210 F0    –    HN1.3 H2   -TA –  TL -X1
13 20H00 21H00 TRƯỜNG AFRICAN FALCON 4.1 178,43 17,944 NEO.NSC0 – F0 X3
14 23H50 TRƯỜNG AFRICAN FALCON 4,1 178,43 17,944 F0   –       HM1.3                            H1
15 15H30 18H30 NAM BBC SATURN 6,3 179,9 25,163 F0  –  HL1.3  H2   -TAH2
16 15H30 16H00 HÀ A MYRTO 13.9 228.99 43,012 HM2.3 – HL2 H2
17 15H30 19H00 MƯỜI HẠNH PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 F0 – HL3.5 H2
18 21H30 NAM STONY STREAM 7.7 199.90 36332 FO – HP4              TA         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LONG QUAN