Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU DUC THUAN: 0982277788 TO MINH THANG DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1200 – 3.8M
2323 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
1200 – 3.6M
2305 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1219 – 3.9M
2319 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 HƯNG GREEN BAY 7.0 209.99 43,954 F0 – CL6 HL8.NM6.CL        H6 –  X1
2 01H30 02H00 HẠNH NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL1.4 – B12 P H1    –     X2
3 02H00 TUẤT NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P X2   –      H1
4 05H00 HƯNG AC SINGAPORE 10.6 228.93 48,191 CL6 – F0 CLUC.HL8.CLHT X2 – H6
5 01H30 05H00 HÀ C TIỄN LE LAPEROUSE 4.7 131.46 9,976 HM – CKHG CL6 H1    –     H2
6 07H00 09H00 THANH B STAR PAOLA 14.5 255.26 64,234 F0 – HM2.6 CL8 H2  – H6 – H2
7 14H30 BÌNH LE LAPEROUSE 4.7 131.46 9,976 CKHG – F0 CL6 H2    –      H1
8 07H00 10H30 TÙNG D HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 HM1.5 – HM2.6CM KIEV – NM6 H2
9 12H30 15H00 THẠO KUN YI 6.2 92.65 2,979 HP1 – F0 H1
10 12H30 16H00 MƯỜI VINASHIP SEA 6.5 169.03 18,108 F0 – HL3.5 H1
11 07H00 08H00 CỬU THAI BINH 38 6.0 92.5 2,999 F0 – CL7 H8 H2      –      H8
12 04H00 HIỆU TANGGUH 7.5 111.58 4,972 XMTL – F0 H8.NM6 H8      –      H1
13 11H30 TÙNG D HIẾU B PHUONG NAM 98 5.2 79.98 2772 FO – CL1          H2       X2
14 22H00 23H30 HÀ B VINASHIP STAR 5,8 158,5 15,438 F0   –   HL H2
15 18H00 ANH PETROLIMEX 15 5,6 159.9 13.468 B12  –    HL1.5 P,CLUC X2  –              H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX