Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 0907050268 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1300 – 3.4M
2323 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
1200 – 3.6M
0029 –  0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1400 – 3.5M
2323 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 HẠNH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X1     –       H1
2 04H00 05H00 TÙNG D HIẾU B THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL2 H1    –        X2
3 04H00 05H00 HIẾU A JIA HE 10.5 189.99 31,198 F0 – HP3 H1 –  H6 –  H1
4 08H00 08H30 HÀ C NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H2     –       X2
5 04H00 07H00 CHÂU MARIA D 13.5 225.00 41,662 F0 – HL3.3 H1 –  H6 –  H1
6 08H00 09H00 THẠO THẾ QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2     –       H1
7 10H00 11H00 LINH GOLDEN BRIGHT 4.2 177.00 19,887 SN – CT1 ST01.TP02.TP03 X1
8 08H00 10H00 CỬU FODASEVEN 5.0 118.01 6,664 F0 – HL1.3 H2
9 08H00 09H00 NAM XIN RUI HAI 10.5 189.99 31754 HL2 – F0 H2
10 15H00 BÌNH PHUONG NAM 98 2,8 79.98 2.772 CL1   –   F0 X1      –     H1
11 21H00 23H00 THANH A HONG XIN OCEAN 6,2 177,4 20.218 HL1.1  –  F0 TR – TR
12 21H00 22H00 THUẬN HIẾU B LENA+KIEV 3,2 87.383+24 3.779 HM2.6  –  F0 KIEV.NM6 TR
13 23H00 THUẬN HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.383+24 3.779 F0 – HN1.2 KIEV          TL – X2
14 21H00 23H00 MƯỜI VINACOMIN HANOI 3.0 116.5 5,570 F0 – HL1.4 TR
15 18H00 KHỨNG THANH PHAT 01 4.65 69.85 1080 CL2 – HG X1     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX