Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.5M
00:35 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:25 – 3.8M
00:35 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HA A KHOAI PETROLIMEX 11 8.6 175.9 25,400 HM2.1 – B12 P.HL8  H2                       TL
2 04H30 05H00 BINH TUNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  H2
3 15H00 DONG THẾ FU OCEAN 8.3 128.5 6,689 XMTL – F0 H8.CL6  H8                       H2
4 20H30 23H00 TÙNG A LINH YING LI 6.5 181.5 24,953 SD – FN5 NM8  X5         T2          X5
5 05H00 07H00 THANH B HIẾU QUEEN LAND 6.9 225 38,440 SD – HN1.5 NM8  X5         T2
6 15H30 16H00 HA B MP ATLANTIC 9.3 157.5 13,713 HL3.1 – F0  H2
7 12H00 THANH B HIẾU HONG XIANG 11.65 225 38,364 HN1.7 – F0 NM8                T2          X5
8 14H00 THẮNG A SƠN SAVITREE NAREE 7.0 199.9 36,416 CL7 – HM2.1 CL6.HL8  X2
9 20H30 22H00 HÀ A KHOÁI TOMINI ABILITY 6.5 189.99 32,987 SD – FN3 NM8  X5          T2         X5
10 16H00 THANG A SON SAVITREE NAREE 7.0 199.9 36,416 HM2.1 – HL3.7                              H2
11 20H00 21H00 THANH B HIẾU DAIWAN KALON 8.0 179.96 21,521 HM1.5 – HP4  H2
12 20H00 21H00 THẮNG A K.RUBY 6.5 190 31,540 HM2.4 – HL3.1TL  H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 TRUONG DAIWAN KALON 8.0 179.96 21,525 F0 – HM1.5               TA H1  X3
2 07H00 TRUONG YING LI 6.5 181.5 24,953 F0 – SD               TA H1  X3
3 05H00 06H00 TRUONG TOMINI ABILITY 6.5 189.99 32,987 F0 – SD  X3  H1 TA
4 20H00 TRUONG AFRICAN BARI BIRD 6.8 199.98 35,832 F0 – HM2.2               TA  H1  X3
5 15H30 17H00 TRUONG GREAT WENXIAN 6.3 185.74 26,058 F0 – SD  X3  H1  TA