Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU B : 0934398836 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16 :13 – 4.1M
03:26 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00- 4.6M
03:41 – 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.7M
04. 28 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 17H00 ANH PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 HL3.7 – F0 H1
2 09H00 KHOÁI KEN KON 6,0 177.85 22,921 F0 – HP2         H5.TA – H5
3 11H00 TÙNG D QUANG ANH GM 5,70 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X1           H2
4 12H00 15H00 HƯNG STELIOS Y 14.50 291.98 92,752 F0 – HM2.4 NM6 H2 – TA – H1
5 06H00 09H00 TIỄN KIÊN A EMERALD SAKARA 4.60 104.9 5,315 F0 – DTHL CL6.CL8 H5    –      X1
6 06H00 07H00 KHOÁI APRICAN ORIOLE 5,5 179.99 24,725 F0 – HP3 H5 – H5
7 12H00 THẮNG A TELERI M 6.50 190.0 31,593 F0 – HN1.3         TA.TR.X1
8 09H30 THẮNG A ASIAN ENTERRPRISE 10,6 184.93 25,676 F0 – HP4         TA
9 12H00 THẾ DAI TAY DUONG 25 3.6 91.94 2,989 CL1 – F0 HG X1      –     H2
10 11H00 CỬU BAO HONG 10 4.5 115 5,217 CL5 – F0 HG.H8 H8            H2
11 06H00 08H00 THẮNG A LILY RISING 12,41 189.9 31,236 HL2 – F0 H5 – TA
12 15H00 HÀ A ĐĂNG FORESTAL REINA 9.02 199.91 40,280 CL3 – F0 CL6.CL8.PE X1 – TA – H1
13 12H30 KIÊN A TRUNG DONG CHENG 7 6.0 84.25 2,926 CL5 – CL1 HG X1
14 12H00 13H00 TRUONG LUCKY ANGEL 7.0 199.9 40,157 F0 – CL5 CLUC.CL H2  –      –  X1
15 20H00 21H30 TUẤT TIAN EN2 6,15 129 8.702 F0   –   CL7 HG.H8 H5     TA    H8
16 21H00 HÀC PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8.542 B12  –   HM P,CL6 H1   – TA      H5
17 20H00 21H00 THẠO KIÊN LONG PHU 16 7.0 112.37 5.199 F0   –    B12 P,NM6 H5       TA    H1
18 20H00 22H00 ĐĂNG PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3.166 HL  –    F0 H5  TA       H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M MSXT HELEN