Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0971567316 MR SAN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.8M
14:52 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
15:15 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.1M
15:35 – 1.4 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HƯNG ĐĂNG LEONARDO 8.0 199.98 36,177 CL3 – F0 CL6.HL8.NM6 X2           H5
2 00H30 03H30 MƯỜI ORIENTAL OAK 5.0 137.03 11,290 F0 – CL1 HG.CL6 H5           X1
3 00H30 02H00 HIẾU A ECOATLANTIC 12.25 189.99 31,135 F0 – HN1.6 H5 – H6.TR – X2
4 03H30 05H00 ĐỨC KIÊN B VIET ANH 01 3.1 92.06 3,430 F0 – HG H1              TL
5 12H30 16H00 THẮNG B HONG LI 9.8 169.51 15,932 HL3.1TL – F0 H1
6 10H00 TIỄN KENYO 7.1 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.NM6 TL              H5
7 03H30 04H30 THẾ TRUNG HAI NAM 66 5.1 79.8 1,599 F0 – PVOIL HG H1              X3
8 00H30 01H30 HIẾU B THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HG H5              TL
9 03H30 04H00 TRUONG PRO GRACE 7.66 203.5 46,432 HM1.4 – CL3 CL8.HL8.NM6 H1              X3
10 06H00 KHOÁI TUNG A PRIMROSE 6969 10.2 199.98 39,560 CL4 – F0 CL8.HL8.NM6 X1              H1
11 09H30 10H30 HẠNH MINH PHU 17 3,5 79,8 2.515 F0 – HG H5    –     TL
12 12H30 14H00 NAM THANH B FIRST ANGEL 7.2 199.90 39.904 F0 – CL4 CL.NM6.HL H1           X3
13 16H30 18H30 HÀ A DUKE 6,0 189.60 25.074 F0 – FN4 NM8 X3 – TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMIS LEADER ECO ATLANTIC