Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỐ MẠNH HÀ C.0987519025 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE

10:44-   1.5M
CAM PHA TIDE TABLE

13.31 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE

09. 20  -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3030/9 00H00 THẮNGA AMIS LEADER 6.04 189.99 32,315 F0  –  HN1.3 TL- H6.TR- X1
2 09H30 11H00 NAM PRINCESS JOANNA 10.7 189.99 33,456 F0 –  HP3 H5
3 21H3030/9 01H00 HIỆU KENYO 5.2 114.30 4,443 F0 – XMTL HG.NM6 TL – H6 – H1
4 13H00 14H00 HIẾUA ROYAL IMAGE 6.0 189,99 31,247 HL1.3 – F0 H1
5 13H00 15H00 KHỨNG BÌNH DONG BAC 22.06 3.6 146,5 10,275 F0 –  SN TP03.TP08 H1 – H6 – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMIS LEADER