Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
09:12 – 3.9M
21:57 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
09:18 – 4.2M
21:36 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.4M
21:50 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H30 B MƯỜI DONG BAC 22-05 4.0 146.88 12,137 C.TAU1 – SN ST01.HC43 X3
2 08H30 10H00 ĐÔNG LE LAPEROUSE 4.7 131.46 9,976 F0 – CKHG CL6 H1     –     H2
3 08H30 11H00 KIÊN KUN YI 4.8 92.7 2,979 F0 – HP1 H1
4 14H30 15H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HL1.3 – F0 H2
5 04H00 05H00 TÙNGD HAI PHUONG OCEAN 3.5 90.72 2,551 F0 – HG H2
6 14H30 15H30 THẠO HIẾUB LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 F0 – HM1.5 KIEV H2
7 08H30 12H00 ANH HARVEY WELL 9.8 154.38 14,762 HL3.6 – F0 H1
8 14H30 18H00 THANHB SHENG WANG HAI 6.0 199.99 33,580 F0 – HN1.3 H2 – H6-TL-X3
9 21H30 23H00 TUẤT TIỄN TANGGUH 4.0 111.58 4,972 F0 – XMTLMT NM6.H8 H1 – H6 – H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX