Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 06 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:05 – 3.8M
08:36 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:05 – 4.1M
06:28 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3031/5 01H00  THAO  DUC  GLOBE 6 3.5 90.74 2,551  F0 – HM2.6  H2 – TP – H2
2 08H00  KHOAI  KHUNG  XIN HAI 6 4.0 172 15,982  F0 – HN2.1          TP.T2 – X5
3 05H30 06H00  KHUNG  KHOAI  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  HL1.5 – F0  H1 – TP
4 23H3031/5 00H30  THANHB  BULK CARINA 7.2 189.99 32,272  F0 – HL3.1  H2 – TP – H2
5 18H00  TRUONG  CRYSTAL PIONEER 10.3 209.99 49,720  CL4 – F0  CL6.NM6.HL8  X5           TL
6 03H00 04H30  QUYEN  HIỆU  ZHONG JIE 7.5 100.48 6,049  F0 – CL5TL  HG  TL     –     X5
7 09H00 10H00  HIỆU  THE  GLOBE 6 3.5 90.74 2,551  HM – HG4  H2           H1
8 23H3031/5 01H00  DANG  MUOI  AUTAI 5.7 159.9 15,673  F0 – HL  H2 – TP – H2
9 10H00  DONG  TUNGD  PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542  B12 – HL1.5  P.CL6  H1     –     H2
10 00H30  TUAT  KIEN  DONG BAC 99 7.1 110.06 3,640  XMHL – F0  CL6.NM6  H1     –     H2
11 08H00  CUONGC  THOR NITNIRUND 6.0 199.9 34,447  CL6 – HL3.7  CL6.HL8  X5     –     H1
12 09H00 10H00  HAC  KIEN  SHUN JIE 39 4.8 99.33 2,899  F0 – CL5HL  HG  H2     –     X5
13 10H00  MUOI  DUC  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  Cluc – CL1  H1     –     X3
14 08H00 THANGB  SHENG LI 3.4 54.30 495  CLUC – F0  H1
15 09H00  NAM  NINH CO 88 4.1 98.50 4,068  HG – XMTL  NM6  H2           H1
16 16H00 17H00  HAB  MUOI  HTK LOTUS 5.6 169.26 16,960  F0 – HL3.4  H1    TL   H1
17 16H00 18H00  KHOAI  KHUNG  HTK LUCKY 9.85 169.26 16,966  F0 – CL6  HL8.CL6  H1    TL   X3
18 21H00 22H30  THANGA  ASL JUPITER 6.0 229 46,982  HN2.5 – F0  NMS8  X5 – T2.TA – TP
19 19H30 21H00  DONG  THE  MINH PHU 89 4.0 94.98 3,384  F0 – XMHL  NM6  TA     –     H1