Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ C: 0987519025 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.4M
09:16 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:23 – 3.5M
09:00 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00  KHUNG  HAB  MP PACIFIC 3.5 107.24 4,358  F0 – HG            TL – H2
2 17H00  KHOAI  CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226  Cluc – CL1  H2              X3
3 19H00 20H00  HAB  KHUNG  COPPER LADY 5.6 159.90 14,912  HP2 – F0  TL – TL
4 10H00 10H30  THUAN  MUOI  TAN BINH 59 9.9 153.50 15,137  HL3.1 – F0  H1
5 02H30 03H30  HAA  TOKYO QUEEN 12.25 229.00 47,167  F0 – HL3.3  H2     TA     H2
6 02H30 04H00  DANG  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  P.Cluc  H2     TA     H1
7 14H00 15H00  DONG  TUNG D  MY AN 01 4.3 109.67 4,988  F0 – HG  H1     TA     H2
8 12H30 14H30  THAO  KIÊN  VICTORIA 68 6.5 91.94 2,995  F0 – HPCM  H8  H2               H1
9 02H30 05H00  QUYEN  HIỆU  APOLLO A 8.35 103.63 6,295  F0 – CL1  HG  H2     TA     X3
10 14H00 16H30  HIỆU  DUC  QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68  H1     TA     H2
11 04H30  KHUNG  KIEN  HONG YUN NO.66 3.8 45.80 357  CL1 – F0  X5               H2
12 12H30 13H00  TUAT  THE  HONG HAI 3.0 50.20 495  F0 – Cluc  H2               TL
13 04H00  MUOI  VAST OCEAN 3.2 48.80 493  Cluc – F0  H1               H2
14 12H00  ANH  TUNGD  PHC DYNAMIC 7.9 100.74 5,002  HG7.2 – F0  H2               H2
15 10H00 10H30  TUNGA  THOR NITNIRUND 6.0 199.90 34,447  HL3.7 – FO  H1
16 14H00 15H30  PHAI  HUNG  THOR NITNIRUND 4.2 199.90 34,447  F0 – SN  HP1.TP2.TP3  H1     TA     X3
17 23H00  CUU  MINH PHU 89 7.1 94.98 3,384  XMHL – HL  NM6  H2              TL