Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG: 0968824688 NGUYEN VAN SAN: X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1422 – 3.8M
0134 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
1420 – 3.4M
0226 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
1500 – 4.3M
0144 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 KIEN A KIEN B THANH PHAT 03 4.4 74.36 1,597 HG – B12 H1
2 06H00 MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2      –      H5
3 05H00 06H00 THAO LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HL3.2 – B12 P.NM6 H5       –     H2
4 16H00 17H30 THANH B VITASPIRIT 7.0 225.00 38,732 F0 – HL1.4 H1     TL –  H1
5 05H00 06H00 KIEN A KIEN B HAI NAM 68 5.0  79.8  1,599 F0 – PVOIL NM6 H5     –       X3
6 05H00 06H00 SON DANG HOANH SON STAR 7.0 224.91 39,973 HP4 – F0 H5
7 13H00 14H30 LINH HA B AFRICAN CHEETAH 6.0 199.99 38,453 F0 – HL1.1 H2 – TL  –  H2
8 04H00 DUC DAI TAY DUONG 25 3.4 91.94 2,989 CL6 – F0 HG X1      –      H5
9 09H00 11H00 HUNG ND ARISTEIA 13.0 199.92 35,025 F0 – HN1.8 H1 – TA.TR – X3
10 14H00 THANG B THANH PHAT 03 3.0 74,36 1,597 B12  – F0 H1      –       H2
11 16H00 20H00 HA C ROYAL 27 4,5 136.66 8,377 F0 –  HG H1- TL –  H2
12 16H00 19H00 TIỄN HOA LU 02 2.65 103.57 5,178 F0 – XMTL HG H1 – TL – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
THE LOVING ND ARISTEIA