Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA : 0961687555 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1600 – 3.5M
0400– 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
1600 – 3.3M
0413 –  0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1700 – 3.6M
0453 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 THE TRUNG THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL1 H5  –         X2
2 14H00 DUC HOANG HA STAR 4.6 98.50 1,694 PVOIL – F0 HG X2    –       TL
3 12H00 13H00 TIEN KIÊN B NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HL1.5 TL
4 08H30 TÙNGD THANG LOI 89 3.0 84.99 2,270 CL7 – F0 HG X3     –     H5
5 12H00 12H30 HIEU A EIHWAZ 8.0 199.92 35,884 HL3.7 – F0 TL
6 11H00 THẠO TRUNG TANGGUH 7.9 111.58 4,972 XMTL – F0 CL6.NM6 H1            TL
7 19H00 THANG B KIEN B THANH PHAT 03 3.2 74.35 1.597 CL1 – HG X2      –     H1
8 18H30 19H00 QUYEN HONG SHENG 7 9.9 149.94 15.849 HP4 – F0 H5
9 12H00 13H00 TUAT NHA BE 06 6.6 107.17 4,158 F0 – HL3.7 TL
10 23H00 TUNG A PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 B12 – F0 CLUC.P H1 – H6 – TL
11 22H00 23H00 BINH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HL3.7 – B12 P H6            H1
12 22H00 23H30 DONG GLORY EXPLORER 7.8 116.94 8,696 HL1.1 – F0 H6    –      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SUCCESS SHIDA 9