Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DANG VAN THANG : 0358504214 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1700 – 3.1M
0604– 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
1700 – 3.0M
0546 –  0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
1800 – 3.2M
0746 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 DANG VINASHIP DIAMOND 9.8 153.5 14,397 HL3.6 – F0 H1
2 00H30 THANH A TOMINI UNITY 7.2 199.9 36,941 CL4 – F0 CL8.HL8.NM6 X2 – H6 – TL
3 22H0028/9 00H30 TRUONG PRIMROSE 6969 7.5 199.98 39,560 F0 – CL4 CL6.HL8.NM6 H6     –     X2
4 06H00 ĐỨC TRUNG THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 H5     –      H1
5 16H00 THẾ THANH BINH 68 7.7 99.38 3,329 XMHL – F0 NM6 TL           H1
6 15H00 16H00 TUNG D TRUNG PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0 – XMHL H1          TL
7 22H00 THANH B INCEPTION 7.2 229 43.837 CL6 – F0 CLUC . HL8 . CL6HT X3    –      TL
8 15H00 16H00 TRUONG VIET THUAN STAR 4.7 181.5 24,953 C,TAU1 – F0 TP2.TP8 X3 – H6 – H5
9 18H00 18H30 HIỆU NHA BE 08 6.6 105 4.432 HL1.5 – B12 P H5     –     TL
10 17H00 TIEN NHA BE 06 4.5 107.48 4.158 B12 – F0 P H5     –    H1
`11 18H00 19H00 CHAU KASTELLI WAVE 10.0 229 47.984 HL3.3 – CL5 CL6.HL8.CLUC H5   –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SUCCESS SHIDA 9