Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.8M
17:19 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
04:16 – 4.0M
16:46 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.4M
16:49 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 TRƯỜNG THUẬN BAO DAT THANH 99 5.5 199.9 40,169 C.TAU – F0 TP03.TP08 X1 – TP
2 01H00 02H30 THANHA CLIPPER SELO 10.0 179.9 20,924 F0 – CL7 CL6.HL8 H5     –     X1
3 06H00 08H00 HIẾUA ĐÔNG ROBERT OLDENDORFF 7.5 260.5 65,976 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TL – X2
4 04H00 05H00 CỬU BÌNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HL3.7 H3
5 09H00 TRUONG THUẬN FIRST ANGEL 7.0 199.9 39,904 F0 – CL5MF CL6.NM6.HL8        TP – X5
6 01H00 02H00 SƠN BI JIA SHAN 12.95 189.99 32,962 F0 – HP4 H5
7 17H00 18H00 B JOSCO TAICANG 6.5 197 33,188 F0 – HP3 H5
8 23H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 10.3 215.4 54,588 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H3
9 05H00 TIỄN TÙNGD XIN HAI HE 4.3 99.9 5,188 CL5 – F0 HG X1           H3
10 13H00 TUAT TÙNG D SON TRA 126 6.0 99.89 4,332 XMTL – F0 H8 H8           TP
11 12H30 THUẬN HÀ C PETROLIMEX 20 6,0 146,6 11,662 B12  –   F0 P.HL8 H3           H2
12 11H30 12H00 HIỆU VĂN PETROLIMEX 14 8,0 128,6 8,542 HM   –  B12 P.CL6 H2            H3
13 17H00 18H00 QUYỀN PH  GIANG MINH 5,0 159,9 14,912 F0     –   HL3.4 H5
14 21H00 22H30 THẮNG A AE NEPTUNE 12.65 189,93 32,505 F0     –  HL2 H3
15 13H30 15H00 NAM ZARAAR HANIF 8,5 189,99 31,232 HN2.1 –  HN1.3 X2  – TL – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIVA COSMOS ROBERT OLDENDORFF