Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND.WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD.WATCH. HÀ MINH ĐỨC: 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG D .0965427068 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05.00 – 2.8M
19.35   1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05 :11- 2.9M
20.27 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
04 :17- 2.5M
19 .01  -1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0024.3 01H00 ĐỨC TRUNG AN PHU 16 5,7 97,28 3,387 F0 -PVOIL HG TR      –    X3
2 13H00 KHOÁI AZAMARA ONWRD 5,9 180,45 30,312 CKHG – F0 CL,NM6 H2 – TR – H3
3 08H30 09H00 THẮNG B ĐÔNG NORD HAKATA 9,8 169,37 17,018 HL3.6 –   F0 H3     –     H5
4 11H00 13H00 KIÊN A VĂN GRAND TAJIMA 5,0 98,50 4,769 F0 – HL1.5 TR     –     H3
5 17H30 THẮNG A SEABOURN ODYSSEY 6,6 189,19 32,477 CKHG – F0 CL,NM6 H2 – H5 – TR
6 11H00 12H00 ĐĂNG ĐÔNG MEDI NORFOLK 7,0 199,99 34,589 F0 – HP4 TR     –     H3
7 22H0024.3 01H00 BÌNH ZHONG WANG KE DA 4,5 127,99 8,388 HP4 – F0 TR
8 04H30 05H30 HIẾU B KIÊN B THANH PHAT 01 4,6 69.85 1.080 F0 – CL2 H5      –  X5
9 05H00 THẾ OCEANWIN 12 5.6 99.8 2,971 F0 – CL5 HG      H6.H5 – X5
10 15H30 16H00 HIẾU A ANH BAO RUN 7.30 199.90 36,317 HL3.4 – F0 H5     –     TR
11 21H00 QUYỀN HÀ D AN PHU 16 4.5 97.28 3,387 PVOIL – F0 HG X5        H5
12 16H30 TUẤT SINO 5 5.9 112.58 5,611 HG – F0 H2 – H5 – TR
13 18H00 MƯỜI KIÊN B THANH PHAT 01 3,2 69,85 1,080 CL2  –   F0 X5          – TR
14 21H00 22H00 TÙNG A ATENI 11,10 229 48,014 HM2,4  – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ISEACO GRACE TIGER PIONENEER MAGSENGER 16 PRISINGE TRADER