Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2302 – 3.8M
1100 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
2311 – 3.5M
1144 –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.9M
1106 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 THANG B TLC 01 3.5 102.79 4,089 F0 – HG7.2          TL – TR
2 00H00 HANH TANGKAS 5.0 122.00 5,979 F0 – HG1          TL – TL
3 00H30 HUNG PACIFIC VALOR 7.5 199.99 36,449 F0 – HP1          TL – TL
4 05H00 06H00 KIEN THE THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 TR      –     X2
5 19H30 QUYỀN KHỨNG TIAN LONG 7.0 99.99 4,441 HG7.1 – F0 TL – TR
6 17H00 THẠO ĐỨC DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 TL     –     TR
7 21H00 KHỨNG QUYỀN VINASHIP SEA 10.0 169.03 18,108 HL2 – F0         TR
8 21H00 BÌNH HIẾU B THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – F0 X2     –      TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PVT SAPPHIRE SHUN FU XING CL FAIR