Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
00:16 – 3.4M
13:14 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
00:11 – 3.6M
11:52 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.7M
11:45 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 TÙNGA MAGIC SUN 12.0 225 40,570 F0 – HL2          H6
2 07H00 ANH FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – HM1.3          H6
3 07H30 09H00 THANHA QUYỀN ATLANTIC OASIS 6.4 179.99 21,290 F0 – HM2.2 TL
4 13H00 THANHA QUYỀN KEN REI 5.9 175.53 19,781 F0 – HM2.4         TL
5 17H30 THANHA KEN REI 5.9 175.53 19,781 HM2.4 – HL1.1         TL
6 03H00 ANH TÙNGA BMC PANDORA 8.7 132.48 11,703 XMTL – F0 H8.CL6 H8 – H6
7 03H00 TUẤT TIỄN TANGKAS 5.0 122 5,979 HG1 – XMTL H8.NM6 TR     –     H8
8 07H30 13H00 THUẬN T&TGOLD 5.9 167.20 15.884 F0 – HL3.1 TL – TL
9 07H30 16H00 KIÊN ĐỨC VIET ANH 01 3.3 92,06 3.430 F0 – XMHL CL6 TL     –    H2
10 18H00 HIỆU THẠO TLC 01 6,5 102,79 4,089 HG7.2 – F0 H2     –     TL
11 12H00 14H00 A EVERSHINE 7.0 224.99 39.126 F0 – HN1.8 NM8 TA – TR – X1
12 17H00 THUẬN FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 HM1.3 – CL1 HG.H8        TL –  H8
13 20H00 THẮNGA HẠNH PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.Cluc H2     –     TL
14 19H30 20H00 CỬU TÙNGD NHA BE 10 7.0 108 4,760 HL1.5 – B12 P TL     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PVT SAPPHIRE SHUN FU XING CL FAIR EVERSHINE