Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0978918007 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1919 – 3.3M
0755 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
1914 – 3.0M
0813 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
2000 – 3.6M
0700 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 HIEU A PETROSAMUDRA 7.5 182.55 23,240 F0 – HL1.2 H2 – H6.H2
2 12H30 CUU KIEN A BRAHMAN EXPRESS 4.0 133.39 7,727 CL1 – F0 HG.NM6 X3     –      H1
3 11H30 12H30 NAM DANG PETROLIMEX 11 11.0 175.96 25,400 F0 – HM1.1 H1
4 18H00 19H30 THANG A HÀ B SUN PLUS 8.44 199.96 41,267 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6 H2 – H6 – X1
5 04H00 04H30 HUNG COMMON GALAXY 10.1 199.90 36,336 HP1 – F0 H2 – H6
6 04H00 06H00 ANH TAN BINH 129 9.57 150.52 14,446 HL3.4 – F0 H2
7 00H00 00H30 KIEN A TRUNG NAM KHANH 569 6.68 97.12 2,998 HM1.5 – F0 H1
8 09H00 HIEU A HUNG GODSPEED 6666 7.0 199.91 40,252 F0 – CL6MF HL8.NM6.CL          H6 – X3
9 02H00 DANG TRUNG VIET ANH 01 3.2 92.06 3,430 HG – XMHL CL6 TL
10 11H30 13H00 THANH A CAPE TRADER 11.82 290.5 89,510 HM2.5 – F0 H1
11 16H00 TUẤT NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H2 – H6 – H2
12 22H30 23H30 TIỄN HIẾU B THERESA GENESIS 8.5 134.16 8,265 F0 – CL1 HG.NM6 H1     –     X3
13 18H00 20H00 LINH FANTASEA 11.2 224.94 39738 HM2.4 – F0 H2 – H6 – H2
14 18H30 20H30 TUNG A INDIGO SPICA 6.0 189.93 32,726 F0 – HN1.5 X3 – TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND MONDIAL SUN KSL SEATTLE BERGE MAWSON