Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM VAN TIEN: 0973805686 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1900 – 3.6M
0717 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
1900 – 3.2M
0737 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1920 – 3.8M
0630 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 THANG B PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HL P.Cluc TL     –     H2
2 19H30 20H00 THẠO KIÊN A NHA BE 10 7.0 108 4,760 HL – B12 P H2     –     TL
3 11H30 12H00 THANH A DANG FIGEAC 8.8 190.00 32,521 HL2 – F0 H2
4 05H30 06H30 HA C BRAHMAN EXPRESS 6.1 133.39 7,727 F0 – CL1 HG.NM6 H1      –      X1
5 06H50 KIEN A TRUNG SB45-01/04 3.6 79.98 2,222 HG – F0 H2  – H1
6 11H00 TUNG D HIEU B QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1      –      H2
7 11H30 13H00 KHUNG HIỆU GOLDEN LOTUS 4.8 172.00 17,928 F0 – C.TAU TP03.TP08 H2 – H6 – X1
8 19H30 21H00 SON OCEAN DESTINY 10.5 189.99 32,379 HL1.1 – F0 H2 – H6 – H2
9 14H00 KHOÁI HÀ B ALKYONI 5.6 190 31,538 CL7 – F0 CL6.HL8.NM6 X1 – H6 – H1
10 14H00 15H00 LINH MSM 9.9 185.73 26,094 F0 – HL3.7 H1 – H6 – H1
11 14H00 15H00 ĐỨC TRUNG SB45-01/04 3.6 79.98 2,222 F0 – DTHL H1 – H6 – H2
12 14H00 18H00 TUNG A SOUTHERN HAWK 11.05 229 43,518 HM2.2 – F0 H1 – H6 – H1
13 14H00 16H00 THANH B MEGHNA PROGRESS 11.9 199.99 38,051 HN1.5 – F0 X3 – TR – X3
14 08H00 KIEN A NAM KHANH 569 6.68 97.12 2,998 HM2.2RM – HM1.5 H8         H1 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND MONDIAL SUN KSL SEATTLE BERGE MAWSON