Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 ĐÁO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:04 – 2.6M
09:39 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23:17 – 2.6M
08:30 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 2.4M
11:31 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 HÀ A UNI WINNER 7.2 203.5 45,011 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6 H2 – TA – X1
2 02H00 03H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P H2    –      X1
3 06H00 QUYỀN TIẾN KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8    –      TR
4 06H00 07H00 TÙNG D ĐỨC DAI TAY DUONG 36 3.2 91.94 2,989 F0 – HG TR     –     H1
5 07H00 THẠO TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X1     –     H2
6 08H00 ĐÔNG THẾ TRUONG NGUYEN  89 3.0 88.95 2,242 HG – XMTL H8 H2     –     H8
7 06H00 09H00 MƯỜI GOLDEN STAR 10.0 154.35 14,743 HL1.1 – F0 TR
8 17H00 HÀ C ĐỨC DAI TAY DUONG 25 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H2     –     TA
9 17H30 HIỆU THẾ DAI TAY DUONG 36 3.2 91.94 2,989 HG – XMHL NM6 H2
10 14H30 15H30 THẮNG B QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.5 – F0 H1   TA  –   H1
11 17H00 KHỨNG SOUTHERN WEALTH 3.0 91.94 2,969 PVOIL – F0 HG X1     –  TA
12 19H00 20H00 THẮNG A ANTA 3.6 189.99 27,306 CTAU 1 – SN TP2.ST1 X1
13 18H30 KHỨNG ATN GLORY 9.85 150.52 14,436 HL3.6 – F0               TA
14 20H00 22H00 TÙNG A REGINA OLDENDORFF 12.2 260 66,019 HM2.6 – F0 TP
15 23H00 TÙNG A REGINA OLDENDORFF 12.1 260 66,019 F0 – HN NM8                            TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 82 INCEBEYLERBEYI STAR JANNI