Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN: 0974057082 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:03 – 3.0M
15:17 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.3M
15:30 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 THẠO KIÊN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HM1.2 – PVOIL NM6 TL     –     TR
2 03H30 04H00 A THÀNH APOLLON 13.8 224.94 41,605 HM2.5 – HL3.3 H1
3 15H00 KIÊN HIẾU THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HM1.1         TL – TL
4 05H00 06H00 NAM LONG TAN 239 6.3 169.03 16,764 F0 – HM2.1 TR
5 05H00 06H00 ANH SAMUDRA SAKTI I 6.2 150.52 14,446 F0 – HM2.2 TR
6 03H00 HẠNH ĐỨC HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621 HG1 – XMHL H8 TR     –     H8
7 00H00 01H00 C HAI DANG 168 4.5 91.94 2,999 F0 – HM1.2 TL
8 11H30 12H00 HIẾU KIÊN MARGARET SW 9.1 157 15,861 HL1.2 – F0 TL – TL
9 01H00 03H00 THẮNGA SHENG AN HAI 12.8 189.99 32,976 HN1.8 – F0 X5 – T2 – X5
10 09H00 10H00 HƯNG THÀNH HELIAN STAR 12.1 189.99 33,042 HM2.6 – F0 H1 – H1
11 14H00 HIẾU MY THINH 8.2 134.04 8,414 HL1.3 – F0         TL – TL
12 07H30 PHÁI LINH CHUETSU SPIRIT 10.4 199.9 39,967 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2           TR
13 09H00 09H30 THANHB GLORIOUS JASMINE 7.83 210 43,892 HM2.4 – CL6 CLUC.HL8.CL6 H1           X2
14 11H00 HƯNG THÀNH VIET THUAN 30-02 9.9 178.7 19,918 HL2 – F0         H1 – H1
15 17H00 QUYỀN TIỄN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P H1
16 19H30 21H30 ĐÔNG THẾ HAI DANG 168 4.5 91.94 2,999 HM1.2 – HG2 TR     –     H1
17 22H00 HIỆU ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 H1     –     TL
18 19H30 20H00 CHÂU THÀNH CREST NAVIGATOR 6.0 176.5 21,699 HM1.4 – HL3.5 TR
19 22H00 23H00 MƯỜI PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM TL – TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN LI CHANG CHANG NAN HAI THOR INFINITY