Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.6M
18:40-   0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
07 :18- 4.1M
18.48 -0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
06 :00- 3.3M
19. 42  -0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30 HA B TAN BINH 239 4.00 178.00 19,984 SN – CAU2 TP2.TP3.TP8 X1
2 09H00 10H30 ANH VINASHIP DIAMOND 5.70 153.50 14,397 F0 – HL3.1TL H5 – H5
3 00H00 02H00 THANH A A WISDOM 12.40 199.94 29,964 HN1.3 – F0 X2 – TL – X2
4 06H00 HA C MINH KHANH 888 8.08 106.00 4,295 XMHL – HG NM6 H1
5 09H00 10H00 HIỆU NHA BE 10 7.00 108.00 4,760 F0 – B12 P H5      –      TR
6 00H00 00H30 KHOAI PETROSAMUDRA 7,7 182.55 23,240 HL1.2 – F0 TP      –     TA
7 14H30 15H00 CUU CRYSTAL WAVE 5,0 139.99 13,093 HL1.3 – F0 H1
8 12H30 ANH PHUONG DONG 05 9.7 150.52 14,431 HL3.4 – F0        H5
9 13H00 DONG KIEN B MINH QUANG 01 3.5 126.73 5,565 HG7.1 – XMTL NM6.HG H1
10 16H30 17H00 SON SAGA MORUS 9.2 199.90 36,463 HP2 – F0 TR
11 16H30 17H00 NAM TRUONG LONG 01 6,2 228.38 44.452 HP4  –  HM1.6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8