Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR SAN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE

09:29 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE

11:00 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE

13:35 – 1.8 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 KHOÁI TOMINI UNITY 13.45 199.9 36,941 F0 – HL2         H5
2 03H00 TRƯỜNG FALCON EXPRESS 10.35 210 43,714 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X3           H1
3 04H30 06H00 ĐỨC VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H1 – TA – TL
4 04H30 07H00 THUẬN THERESA LIBRA 8.9 144.71 11,254 F0 – CL1 NM6.HG H1 – TA – TL
5 04H30 06H00 TIỄN TRANG AN 06 3.5 100.33 6,448 F0 – HL1.2 H1 – TA – H1
6 04H30 06H00 THANG A TUNG D SALLY 7.66 210 52,938 F0 – CL3 HL6.CL6.NM6 H1 – TA – TL
7 06H50 THE KIÊN B SB45-02 3.6 76,37 1,995 ĐTHL – F0 X3           H2
8 12H00 13H00 TUNG D TRUNG SB45-02 3.6 76,37 1,995 F0 – ĐTHL H5           X3
9 23H3017-09 00H00 KHOÁI CASTELLANI 11.9 228.9 43,155 HM2.6 – F0 H5 – H5
10 12H00 12H30 HIẾU A XIN HAI TONG 16 6.5 189.9 33,000 HP4 – F0 H5
11 08H00 MUOI THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL1 – F0 TL            H2
12 17H10 MUOI KIEN B ANJIE SUN 3.5 97.00 2,980 CL7 – F0 HG X3      –      H1
13 17H00 17H30 HIẾU A T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H1
14 17H00 18H00 HA C HIEU B SHENG WAI 2 5.95 116.66 4,245 F0 – CL7 HG.CL8 H1    –      X3
15 17H00 18H00 THAO TRUNG GAS EASTERN 3.8 99.93 4,490 C.TAU – F0 TP02.TP08 X3 – TA – H2
16 19H30 20H00 SON PLAINPALAIS 11.8 228.99 43,037 HM2.5 – F0 H2
17 21H00 SON PLAINPALAIS 11.8 228.99 43,037 F0 – HN1.6 HL TKV         TR –  X3
18 19H30 20H00 TUNG A THEMIS PETRAKIS 9.3 229 44,579 HL3.3 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H2            X3
19 22H00 TRUONG PRO GRACE 7.66 203.5 46,432 CL5 – HM1.4 NM6.HL8.CL8 X3    –      H2
20 19H30 22H30 HANH LONG TAN 239 5.6 169 16,764 F0 – HL3.5 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8