Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN DAC TRUNG: 0332898813 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1804 – 2.6M
0837 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
1600 – 3.2M
0805 –  1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1915 – 2.7M
0802 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 DUC KIEN B HAI DANG 168 3.5 91.94 2,999 F0 – HG7.2 H2
2 05H00 06H00 TIEN YUAN CHEN 67 5.0 128.00 7,756 F0 – HP3 H5
3 05H00 HIỆU KIEN B NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P TL      –     H5
4 09H00 11H00 HUNG PETROLIMEX 09 10.8 175.90 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC H1      –     TL
5 09H00 09H30 THE HIEU B ANJIE SUN 4.5 97.00 2,980 F0 – CL7 HG H1      –     X3
6 19H00 THANH B SPRING BREEZE 6.8 176.5 21,838 CL6 – F0 HL8.CL6 X3      –     H2
7 16H00 17H00 THAO BAOSHAN HOPE 8.02 98.00 4,660 HL1.3 – F0 H2     –      H1
8 16H00 17H00 TUNG D THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL1 H2     –      X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8