Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀB : 0961687555 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
16:14 – 3.6M
04:49 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.8M
03:50 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:10 – 4.2M
04:12 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 BINH KIÊNA PEGASUS 03 5.5 100.73 6,269 F0 – HG7.3 H6    –       H2
2 11H30 KIÊNA ĐÔNG DAI TAY DUONG 36 4.8 91.94 2,989 F0 – CL5 HG         H6 – H5
3 19H00 21H30 TÙNGA RUI NING 2 12.5 190 32,460 F0 – HL2 H5 – H6 – H5
4 05H00 06H00 THẮNGB CỬU UNIVERSE HARMONY 4.5 171.93 17,859 F0 – HL3.6 H5 – H6 – H5
5 09H00 ĐÔNG KIÊNA MONTOK 7.3 111.29 7,320 XMTL – F0 HG.H8 H8 – H6
6 11H00 13H00 NAM THẮNGB CAPE SEAGULL 8.0 291.8 91,909 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR
7 14H00 14H30 THANHB OCEAN GRACE 8.8 189.99 31,242 HL3.3 – CL3 CL6.CL8.NM6 H2     –     H5
8 16H30 THẮNGB NAM YAM TAI 9.9 169.03 16,721 HN1.5 – F0         TR – X2
9 12H00 TRƯỜNG RUBY 10.3 210 52,906 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6 H5 – H6 – H2
10 19H00 21H30 CỬU KIÊNA PVT RUBY 5.7 143.28 8,371 F0 – CL2 NM6.H8 H5 – H6 – X2
11 16H00 18H00 THẮNGA SINGAPORE EAGLE 7.0 199.9 36,331 F0 – HL3.1 H8 – H6 – H8
12 14H00 15H00 TÙNGD JIN DA 27 4.8 109 3,869 HP2 – F0 H2 – H6 – H2
13 19H00 20H00 THẾ THANH BINH 68 6.2 99.38 3,329 F0 – CL6 HG H5 – H6 – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUPER ROYAL GREAT COMFORT