Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
02:52 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.6M
01:52 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.0M
02:35 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 TÙNGD NAM KHANH 569 2.4 97.12 2,998 F0 – HM1.1 H5
2 09H00 10H00 HẠNH LIAN YI DA 2 HAO 3.5 154.5 14,786 F0 – HP4 H1 – TP.H1
3 09H00 10H30 A B HOANH SON STAR 14.4 218.27 39,973 F0 – HM2.3 CL6 H1 – TP – H1
4 12H00 HẠNH TAN BINH 257 9.94 169.26 16,960 HL3.6 – F0         H1.TP – H2
5 03H00 KIÊNA KIÊNB HA THAO 27-BSL 3.5 81.74 1,599 PVOIL – F0 HG X1     –     H5
6 09H00 09H30 ĐỨC QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H1     –     X2
7 09H00 THẾ KIÊNB THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 H1
8 04H00 05H00 TIỄN KIÊNA BMC CRYSTAL 5.7 127.2 8,473 F0 – HG1 H5
9 20H00 21H00 NAM EASTGATE 4.5 177 21,483 F0 – HL3.3 H5
10 09H00 10H00 THẮNG B NAM KHANH 569 2.4 97.12 2,998 HM1.1 – HG H1 – TP – H2
11 12H00 12H30 CHÂU MONDIAL SUN 13.4 229 43,368 HM2.5 – F0 H2 – TP
12 13H30 CHÂU CAPE TRADER 15.0 290.5 89,510 F0 – HM2.5 CL8         TP – H2
13 20H00 21H30 KHOAI SHI ZI FENG 12.61 189.99 32,962 HL2 – F0 H5 – H5
14 18H30 20H00 SƠN MEGHNA PROGRESS 10.0 199.99 38,051 HN2.1 – HN1.5 X2 – TR – X2
15 23H00 KHOAI LA SELVA 7.0 199.98 35,194 F0 – HP3         H5 – H5
16 22H00 CUU MUOI ATN APOLLO 6.9 105.73 4,348 HG2 – F0 TL –  H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND BELLA ANN STELIOS Y BERGE MAWSON