Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG NGOC HÀ : 0366789012 MR MINH   – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.6M
22:45 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
08:02 – 2.8M
23:50 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
09:14 – 2.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H30 TUNG A FJ DALIA 12.1 199.92 36,762 F0 – HP1 H3
2 06H30 08H00 THANH B PRINCESS SUIHA 8.2 199.96 41,281 F0 – CL6 NM6.CL.HL8 H3    –      X2
3 14H30 16H00 HIẾU A DREAM 8.3 261.31 77,499 F0 – CKHG NM6.CL8.CL6HT H2
4 08H00 09H00 NAM CHARLOTTE OLDENDORFF 7.4 229.2 50,697 HN1.6 – F0 HL TKV H5 – H5
5 14H30 15H00 ĐĂNG AFRICAN GOSHAWK 9.9 179.96 21,521 HP4 – F0 H2
6 16H00 BÌNH LONG PHU 20 5.8 112 5379 B12 – F0 P.NM6 TL     –     H2
7 12H00 NAM PRINCESS MARIA 10.0 187.88 32672 HN2.1 – HN1.6          H5
8 19H30 20H30 HÀ C VIMC FREEDOM 5.5 136.4 8216 F0 – XMTL H8.NM6 TL     –     H8
9 23H30 HÀ B DREAM 8.3 261.31 77,499 CKHG – F0 NM6.CL8.CL6HT H2     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPAYIANNIS III PRINCESS MARIA AEGIR SELMER MAXWELL