Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR KHIEN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE

12:35 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE

14:33 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 2.3M
06:51 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 KIÊNA ROYAL 89 3.5 90.98 2,999 F0 – HG7.2          H1
2 08H00 09H00 TUẤT KIÊNA NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL3.7 H1 –  H1
3 22H3010/7 01H30 MƯỜI CỬU BMC CATHERINE 5.5 153.5 14,527 F0 – HG7.3 H5     –     H1
4 08H00 08H30 THẾ TRUNG DAI TAY DUONG 36 5.5 91.94 2,989 HG – CL6 HG H1     –     X1
5 08H00 12H00 ĐỨC JIA HE 178 3.2 98 2,987 HL1.4 – F0 H1 – H5
6 20H00 21H00 THANHA MINIMATA 7.5 229 44,616 HL3.3 – F0 TL
7 13H00 14H00 TRƯỜNG CAPE PROTEUS 11.6 292 94.817 HM2.6 –   F0 H2
8 15H00 TRƯỜNG CAPE PROTEUS 11.6 292 94.817 F0 – HN1.8 NM8         TR –  X1
9 13H00 15H00 TÙNGA MARAN INNOVA TION 12.82 289.0 87.250 HM2.3 – HM2.6 H2 – H2
10 20H00 22H00 HƯNG BELLA ANN 12.77 239.99 54.964 F0 – HM2.5 TL
11 16H30 TÙNGA VINASHIP DIAMOND 9.7 153.50 14.397 HL3.5 – F0         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M STELIOS Y CAPE PROTEUS