Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : LÊ THÀNH KÔNG CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 3 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG
SĐT : 0905691888 SĐT : 0984888966 SĐT : 0918636186
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
ĐINH KHẮC QUYỀN MR KHIÊN – X5
SĐT: 0969476286 SĐT : 0918942878
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 16H00 THẠO WAN JING HONG 4.5 107 3,624 HG – F0  H2
2 18H00 HANH BINH UNIPOWER 5.1 114.62 8,081 CL2 – F0 G68.H8  H8          TR
3 19H30 21H00 MUOI BINH YI SHUN 89 8.5 128.5 6,689 F0 – HL  TL
4 13H00 15H00 CUONG C CHRISTINA OCEAN 11.8 190 28,073 FN4 – F0 NM8  X3 T2 TP H2
5 18H30 DONG STC ATHENA 4.5 96.7 4,726 F0 – HG         H2
6 03H00 05H00 THANH A OCEAN DIAMOND 5.8 170 17,429 HN2.7 – F0  X2 T2 TP H2
7 04H30 05H00 LINH TAO TREASURE 9.9 158 15,289 HL – F0  H2
8 02H30 03H00 HUNG GMB ASTERIA 8.6 196.3 35,240 HL2 – F0  TL
9 11H30 12H00 ANH UNIVERSE WEALTHY 9.8 171.93 17,859 HL3.5 – F0  H2   TR   H2
10 21H30 23H00 TUNG A HAO HUNG 666 6.9 195 36,801 F0 – CL3 CL6.HL8  H2     –    X5
11 11H30 13H00 THANH B EVER GLORY 7.2 199.9 40,169 F0 – CL6 HL8.CL6  H2   TR   X5
12 08H00 DANG THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HL1.5 P.CLUC  TL          H2
13 07H00 08H00 CHAU HIẾU PETROLIMEX 08 9.2 180 25,561 F0 – B12 P.CLUC  TR          H2
14 15H30 16H00 NAM THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 HL1.5 – F0  H2
15 15H00 TRUONG DONG FOREST HARMONY 10.6 199.9 40,026 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6  X5         H2
16 08H00 BINH KIEN DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 CL1 – HG HG.CL6  X5          H2
17 11H00 HIỆU KIEN DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 HG – XMHL HG.CL6  TL XMTL