Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.4M
09:38 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.7M
09:19 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
22:18 – 3.7M
09:09 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 NAM ĐĂNG FEDERAL CLYDE 7.9 199.98 20,789 F0 – CL6 CL6.CL8.NM6 H2 – TA – X2
2 00H00 CỬU KIÊNB NHA BE 06 4.6 107.48 4,158 B12 – F0 P X2    –     H1
3 00H30 01H00 ĐÔNG KIÊNA NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 HL1.4 – B12 P H1     –     X3
4 14H30 18H00 THANHB B EVANGELIA D 11.2 199.9 34,570 HP3 – F0 H2 – H2
5 14H30 15H00 SƠN ĐĂNG PIAVIA 12.5 229.2 50,697 HM2.6 – F0 H2 – H2
6 18H00 SƠN ĐĂNG CLIPPER APOLLONIA 6.14 179.9 20,809 HL3.1 – F0         H2
7 21H00 SƠN ĐĂNG CLIPPER APOLLONIA 6.14 179.9 20,809 F0 – HL3.1                 H2
8 19H30 THANHB B PETROLIMEX 11 11.0 175.96 25,400 F0 – B12 P.Cluc         H2 – X2
9 14H30 16H00 HIỆU VINASHIP GOLD 4.8 136.4 8,216 F0 – HG H2     –     H1
10 19H30 CỬU KIÊN A NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2     –     H2
11 22H00 23H00 THANH A ĐÔNG OCEAN JUBILEE 6.0 199.92 36,757 HL3.3 – F0 H5 – H5
12 22H00 22H15 TÙNG A ACHILLES BULKER 8.2 177 19,891 HL3.7 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IMKE SELMER CEYLON PRINCESS OCEAN DESTINY CAPE SEAGULL SANTA VALENTINA