Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG  : 0905691888 3RD WATCH : TO MINH THANG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR KHIÊN – X5 :  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.4M
20:24 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 –  2.7M
08:00 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30 THAO JIN LONG 5.4 96.5 2,984 F0 – CL5 HG  TL               X5
2 03H30 05H00 BINH TRANSCO GLORY 7.6 111.8 5,308 F0 – HL1.3  TL               H2
3 11H00 12H30 HUNG GOLDEN ENDURER 13.5 229 43,498 F0 – HL3.3  H2   TL     H2
4 18H00 CUONG C RUBICON 8.0 229 47,984 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6  X5    H6  – H2
5 02H00 KHUNG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  H2     H6.TL
6 03H30 05H00 HIẾU KHUNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  TL                H1
7 15H30 CUU LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 XMHL – F0 CL6  H2             H1
8 05H30 06H00 CHAU AKIJ NOOR 10.0 189.94 30,000 HP3 – F0  H2
9 03H30 05H00 TUAT PHC DYNAMIC 3.2 100.74 5,002 F0 –  HG7.3  TL              H1
10 07H30 HANH CHANG LONG SHUN 3.0 45.00 226 CL1 – FO  X5              H1
11 16H30 17H00 THANG B BAO SHENG 9.85 169.03 16715 HL2 – FO  H2    H6    H2
12 12H30 14H00 THANH B YANGTZE HARMONY 12.15 189.99 32,987 HN1.2 – F0  X5 – T2.H6 – H1
13 14H00 15H00 QUYEN VAST OCEAN 3.2 48 493 F0 – CLUC  H1
14 16H30 18H30 THANG A GLOBAL ANDES 6.9 182.98 30,660 F0 – CL7 HL8.CL6  H2   – H6 – X5
15 21H30 22H00 THANH A ROYAL 27 8.7 136.66 8,377 HL3.4 – F0  H1