Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG  : 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG  : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 VŨ ĐÌNH MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0300 – 2.4M
2024 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0300 –  2.4M
1018 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 THANH B KK PIRAPO 11.8 239.99 51,905 FO – HN2.4  HL TKV  T2               X3
2 15H00 18H00 TUAT MIHO 5.6 127.70 9,815 FO – CL1MT  HG – NM6  H2     TR     X2
3 05H00 CUU LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – FO  P – CL6  H2               H1
4 05H00 05H30 KHUNG PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.5 – B12  P – CL6  H1               H2
5 13H00 THAO THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 HG1 – F0  H1               H2
6 15H00 16H00 THUAN NEW GOLD 5.0 167.2 15,884 F0 – HL3.5  H2
7 18H00 BINH FS BITUMEN NO.1 5.0 105.5 4,620 CL1 – F0  HG.H8  H8               TR
8 15H00 18H00 HANH CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – CLUC  H2      TR    H1
9 15H00 16H30 QUYEN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL  H2
10 20H30 LINH CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC – CL1  H1               X2