Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DANG TRUNG KIEN: 0902190994 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1208 – 3.6M
2348 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
1215 – 3.4M
2337 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
1300 – 3.8M
2331 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H30 HUNG HA B HYDRANGEA 8.45 199.96 41,458 F0 – CL6MF NM6.CL6.CL8 H2 – H6 – X2
2 06H30 08H30 KHOAI XIN WU XIANG HAI 12.6 189.99 33,042 HL3.1 – F0 H2
3 06H30 08H30 TUNG A BISON 14.45 228.99 43,022 F0 – HM2.6 CL8 H2 – H6 – H2
4 08H30 10H00 QUYEN VIET THUAN 215-02 4.0 147.29 12,642 SN – C.TAU TP02.TP03.TP08 X3
5 08H30 09H30 HIỆU HIEU B OCEANUS 9 4.5 99.90 4,518 C.TAU – NEO TP02.TP03 X3 – H6
6 12H00 13H00 TUNG D TRUNG OCEAN STAR 5 5.4 99.8 3,725 F0 – CL5 HG H5     –      X3
7 17H00 18H00 TIEN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 P H2            TL
8 14H00 HIỆU HIEU B OCEANUS 9 4.5 99.9 4,518 NEO – F0 TP02.TP03          H6 – H5
9 20H00 21H00 NAM HA B TM THAI HA 568 9.6 175.96 25,400 F0 – B12 CLUC.P H5            TL
10 20H00 21H00 KHỨNG NEW GOLD 9.75 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H5
11 21H00 CHAU CUU PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662 B12 – HL1.4 P.CLUC TL            H5
12 21H00 HA C HAI YAN 5.0 117.6 6,153 CL1 – F0 NM6.HG TL     –      H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KRISTINITA JABAL HAFIT AQUAHOLIC KITAURA